1 ชั่วโมง

ภาษาและการสื่อสาร
ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข

การเขียนหนังสือราชการ (Official Correspondence Writing)

การเขียนหนังสือราชการเพื่อสื่อความหมายที่ดี และถูกต้อง สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยประหยัดเวลา และปฏิบัติงานได้ตรงตามจุดประสงค์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์
คำอธิบายหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  การสื่อสารในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานราชการ ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบในหนังสือราชการ  และการร่างหนังสือราชการภายนอกและหนังสือราชการภายใน วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  1 : ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 2 : ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 3 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบของหนังสือราชการให้เหมาะสมกับประเภทของเอกสารได้อย่างถูกต้อง 4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่พบในหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างเนื้อหารายวิชา

รายวิชา การเขียนหนังสือราชการ

แนะนำวิชา

          แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์

          แนะนำกิจกรรมและเกณฑ์การผ่านรายวิชา

หัวข้อที่ 1:  การสื่อสารในงานราชการ

          1.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร

          1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

          1.3 ประเภทของการสื่อสาร

          1.4 องค์ประกอบของการเขียนหนังสือราชการ

หัวข้อที่ 2: ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ

          2.1 ข้อแนะนำทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการ

          2.2 คุณลักษณะของผู้ร่างหนังสือราชการ

          2.3 หนังสือราชการภายนอก

          2.4 หนังสือราชการภายใน

หัวข้อที่ 3: การใช้ภาษาในหนังสือราชการ

          3.1 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

          3.2 การเขียนหนังสือราชการ

          3.3 ข้อบกพร่องที่มักพบในหนังสือราชการ

บทที่ 4: วิเคราะห์หนังสือราชการ

          4.1 ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก

          4.2 ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

 

การเขียนหนังสือราชการ (Official Correspondence Writing)

การเขียนหนังสือราชการเพื่อสื่อความหมายที่ดี และถูกต้อง สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยประหยัดเวลา และปฏิบัติงานได้ตรงตามจุดประสงค์

ลงทะเบียนฟรี

รับชมวีดีโอได้ตลอดชีวิตแบบเต็มรูปแบบ
เข้าถึงผ่านโทรศัพท์มือถือและเบราว์เซอร์