คำอธิบายหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชา คำอธิบายรายวิชา  การสื่อสารในองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานราชการ ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือราชการ หลักการเขียนหนังสือราชการ การใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการ ได้แก่ การใช้คำ การใช้สำนวน การใช้ประโยค  การวิเคราะห์ปัญหาและข้อบกพร่องที่พบในหนังสือราชการ  และการร่างหนังสือราชการภายนอกและหนังสือราชการภายใน วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม  1 : ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 2 : ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเขียนในหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง 3 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบของหนังสือราชการให้เหมาะสมกับประเภทของเอกสารได้อย่างถูกต้อง 4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่พบในหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง

การเขียนหนังสือราชการ (Official Correspondence Writing)

การเขียนหนังสือราชการเพื่อสื่อความหมายที่ดี และถูกต้อง สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยประหยัดเวลา และปฏิบัติงานได้ตรงตามจุดประสงค์

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
ภาษาและการสื่อสาร
ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข
โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างเนื้อหารายวิชา

รายวิชา การเขียนหนังสือราชการ

แนะนำวิชา

          แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์

          แนะนำกิจกรรมและเกณฑ์การผ่านรายวิชา

หัวข้อที่ 1:  การสื่อสารในงานราชการ

          1.1 องค์ประกอบของการสื่อสาร

          1.2 วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

          1.3 ประเภทของการสื่อสาร

          1.4 องค์ประกอบของการเขียนหนังสือราชการ

หัวข้อที่ 2: ความหมายและประเภทของหนังสือราชการ

          2.1 ข้อแนะนำทั่วไปในการเขียนหนังสือราชการ

          2.2 คุณลักษณะของผู้ร่างหนังสือราชการ

          2.3 หนังสือราชการภายนอก

          2.4 หนังสือราชการภายใน

หัวข้อที่ 3: การใช้ภาษาในหนังสือราชการ

          3.1 ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร

          3.2 การเขียนหนังสือราชการ

          3.3 ข้อบกพร่องที่มักพบในหนังสือราชการ

บทที่ 4: วิเคราะห์หนังสือราชการ

          4.1 ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก

          4.2 ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

 

การเขียนหนังสือราชการ (Official Correspondence Writing)

การเขียนหนังสือราชการเพื่อสื่อความหมายที่ดี และถูกต้อง สื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพราะจะช่วยประหยัดเวลา และปฏิบัติงานได้ตรงตามจุดประสงค์

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
ภาษาและการสื่อสาร
ดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข