สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สพร.มก.)

Lifelong learning Development Office (LLLDO, KU)

สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีหน้าที่ออกแบบหลักสูตร/บริการ และการจัดการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ โดยคำนึงถึงคุณค่าที่ผู้รับบริการพึงได้รับตลอดห่วงโซ่คุณค่าในกลุ่มพืช/สัตว์เศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการที่มุ่งสู่พรีเมี่ยมโปรดักส์ และการกินดีอยู่ดี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและตอบโจทย์ SDGs ด้านต่าง ๆ ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมที่เน้นการ Up skill -Re skill เพื่อพัฒนาสมรรถนะกลุ่มบุคคลในทุกช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ทันสมัยและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมทั้งการพัฒนาสื่อที่ทันสมัยในรูปแบบของ Application และ Platform ที่เหมาะสมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงความรู้และบริการวิชาการ

Loading...