kumooc017
การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน

รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

5.0
(9)

จากสถิติของกระทรวงแรงงานพบว่างานภาคป่าไม้มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากเป็นอันดับสองของประเทศ ด้วยแรงงานไม่มีทักษะที่ดีพอส่งผลให้เกิดอันตรายต่อแรงงานอย่างต่อเนื่อง

คำอธิบายรายวิชา

หลักความปลอดภัยในการทำงานด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ ชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล องค์ประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงาน หลักการเติมน้ำมัน สตาร์ทเครื่องยนต์ การล้มไม้ การตัดทอน การประเมินความเสี่ยงพื้นที่ก่อนเริ่มงาน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายชุดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ได้
2. ผู้เรียนสามารถระบุองค์ประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการทำงานได้ครบถ้วน
3. ผู้เรียนสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรทำระหว่างใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์

เนื้อหาของรายวิชา การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย

บทที่ 1 :  ความปลอดภัยในการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์
บทที่ 2 :  อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
บทที่ 3 :  หลักการใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์อย่างปลอดภัย
บทที่ 4 :  การใช้งานเลื่อยโซ่ยนต์
บทที่ 5 :  การประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ทำงาน
บทที่ 6 :  บทสรุป

รศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ

5.0

คะแนนหลักสูตร
100%
0%
0%
0%
0%
Loading...
กำลังโหลด...

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
7 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ฟรี

ประกอบด้วย

1 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
7 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...