kumooc016
พื้นฐานความรู้การทำฟาร์มป่าไม้

ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ

5.0
(7)

รายวิชาการทำฟาร์มป่าไม้นี้ได้รับการออกแบบเนื้อหาขึ้นเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของประเทศ

คำอธิบายรายวิชา

การปลูกเลี้ยงไม้ป่าและการจัดการฟาร์มป่าไม้ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและผลิตภาพมวลชีวภาพ แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลประโยชน์ร่วมทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำฟาร์มป่าไม้เชื่อมโยงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้   

2.  ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของไม้ต้นต่อพื้นที่เกษตร-ป่าไม้ได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนใช้หลักการทางวนวัฒนวิทยาวิเคราะห์ปัจจัยการทำฟาร์มป่าไม้ได้อย่างเหมาะสม

เนื้อหาของรายวิชา พื้นฐานความรู้การทำฟาร์มป่าไม้ ประกอบด้วย

บทที่ 1: ที่มาและความสำคัญของการทำฟาร์มป่าไม้

บทที่ 2: หลักการและองค์ประกอบทำฟาร์มป่าไม้

 

ผศ.ดร.วิรงรอง ดวงใจ

5.0

คะแนนหลักสูตร
100%
0%
0%
0%
0%
Loading...
กำลังโหลด...

ประกอบด้วย

29 นาที วิดีโอการเรียน
2 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ฟรี

ประกอบด้วย

29 นาที วิดีโอการเรียน
2 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...