kumooc013
การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ (Evaluation of field crop seed quality)

ผศ.ดร.ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล

0.0
(0)

การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไร่ (Seed Technology of Field Crops) ที่เหมาะสำหรับนักเมล็ดพันธุ์ เกษตรกร นิสิต/นักศึกษา และ นักวิจัย/นักวิชาการ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่สนใจในการผลิตและใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพ

เนื้อหาวิชาครอบคลุมถึง การกำเนิดของเมล็ด การพัฒนา การสุกแก่ ลักษณะทางโครงสร้าง องค์ประกอบทางเคมี การงอก การพักตัว ความแข็งแรง การเสื่อมคุณภาพ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการเก็บเกี่ยว การปรับปรุงสภาพ และการเก็บรักษา ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ การรับรองเมล็ดพันธุ์และกฎหมายเมล็ดพันธุ์ โดยเน้นตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์พืชไร่ ส่วนเนื้อหาในภาคปฏิบัติ ประกอบด้วยการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์วิธีต่างๆ

3 หัวข้อหลัก

ผศ.ดร.ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล

ประกอบด้วย

57 นาที วิดีโอการเรียน
6 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร
ฟรี

ประกอบด้วย

57 นาที วิดีโอการเรียน
6 หัวข้อ
2 แบบทดสอบ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...