คำอธิบายหลักสูตร
สำนักหอสมุดมีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ซึ่งมีวิธีการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เรื่องของวิธีการบริหารจัดการระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานเพื่อให้สามารถประหยัดเงินและต้นทุนในการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด วัตถุประสงค์การเรียนรู้  1. ผู้เรียนสามารถเข้าใจระบบวิศวกรรมอาคารและการบริหารการประหยัดพลังงานภายในอาคาร 2. ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงความหมายของระบบระบายอากาศ Lossnay 3. ผู้เรียนสามารถรู้และเข้าใจถึงวิธีการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

ระบบวิศวกรรมอาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระบบปรับอากาศ (Building Engineering System, Kasetsart University Library : Air Conditioning System)

สำนักหอสมุดมีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ซึ่งมีวิธีการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เรื่องของวิธีการบริหารจัดการระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานเพื่อให้สามารถประหยัดเงินและต้นทุนในการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย
โครงสร้างหลักสูตร
ระบบวิศวกรรมอาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระบบปรับอากาศ 4 นาที
ระบบวิศวกรรมอาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระบบปรับอากาศ 4 นาที

ระบบวิศวกรรมอาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ระบบปรับอากาศ (Building Engineering System, Kasetsart University Library : Air Conditioning System)

สำนักหอสมุดมีระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน ซึ่งมีวิธีการบำรุงรักษาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้เรื่องของวิธีการบริหารจัดการระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานเพื่อให้สามารถประหยัดเงินและต้นทุนในการเปิดให้บริการของสำนักหอสมุด

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
นางสาวศสิญา แก้วนุ้ย