คำอธิบายหลักสูตร
ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้โตเร็ว การเตรียมอุปกรณ์และการเตรียมสารเคมีในห้องปฏิบัติการ การเตรียมอาหารสังเคราะห์ การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม้โตเร็วเพื่อนำมาเพาะเลี้ยง การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชไม้โตเร็ว การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้โตเร็วบนอาหารสังเคราะห์ การคัดเลือกและเตรียมต้นพันธุ์ก่อนปรับสภาพ การย้ายปลูก

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้โตเร็ว

จากกระแสการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาล ทำให้มีความต้องการและมีความสนใจในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

ลงทะเบียนฟรี

60 นาที
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ดร.ปัทมา ทองกอก
โครงสร้างหลักสูตร

แนะนำวิชา

          แนะนำวิชา ที่มาและความสำคัญ
          วัตถุประสงค์รายวิชา
          เกณฑ์การผ่านรายวิชา

บทที่ 1: การเตรียมอุปกรณ์ และการเตรียมสารเคมี
        1.1 การเตรียมอุปกรณ์
        1.2 การเตรียมสารเคมีสำหรับปรับ pH
        1.3 การเตรียมแอลกอฮอล์ 70%
        1.4 การเตรียมสารฟอกฆ่าเชื้อ

บทที่ 2: การเตรียมอาหารสังเคราะห์
        2.1 การเตรียม Stock อาหาร
        2.2 การนำ Stock มาเตรียมอาหารสังเคราะห์
        2.3 การอบฆ่าเชื้ออาหาร

บทที่ 3: การฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนพืชไม้โตเร็ว
         3.1 การคัดเลือกชิ้นส่วนพืชไม้โตเร็วมาฟอกฆ่าเชื้อ
         3.2 วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ

บทที่ 4: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้โตเร็วบนอาหารสังเคราะห์
         4.1 วิธีการชักนำยอด
         4.2 วิธีการเพิ่มปริมาณยอด
         4.3 วิธีการชักนำราก
         4.4 วิธีการคัดเลือกและเตรียมต้นพันธุ์ก่อนปรับสภาพ

บทที่ 5: การย้ายปลูก
        5.1 การเตรียมอุปกรณ์ย้ายปลูd
        5.2 ขั้นตอนการย้ายปลูก

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

Post-test : วัดผลประมวลความรู้

 

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้โตเร็ว

จากกระแสการลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน รวมทั้งนโยบายการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาล ทำให้มีความต้องการและมีความสนใจในการปลูกไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคต

ลงทะเบียนฟรี

60 นาที
เกษตรและสิ่งแวดล้อม
ดร.ปัทมา ทองกอก