คำอธิบายหลักสูตร
บาล์ม หรือ ขึ้ผึ้งสมุนไพร (ointments) เป็นผลิตภัณฑ์ลักษณะกึ่งแข็ง ที่ใช้ทาภายนอก ใช้สำหรับทาแก้วปวดเมื่อย และบรรเทาอาการปวดบวมจากแมลงสัตว์กัดต่อย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบาล์มสมุนไพรคือ เนื้อเรียบเนียน อ่อนนุ่มเมื่อทา ไม่เปื้อนเสื้อผ้า มีความคงตัว ไม่ระคายผิวหนังหรือเยื่อเมือกบริเวณที่ทา มีการกระจายตัวบนผิวได้ดี ซึมเข้าสู่ผิวได้ดี  การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มที่ด้วยกระบวนการที่ดี  ประกอบด้วย การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมสารสกัดสมุนไพร กระบวนการการผลิตที่เหมาะสม และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์    

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย (Development of Herbal Pain Relief Balm Product)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือการเปิดแนวรุกในด้านส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

20 นาที
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
โครงสร้างหลักสูตร

บทนำ : แนะนำวิชา
          - แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์
          - วัตถุประสงค์รายวิชา และเกณฑ์การผ่านกิจกรรมในรายวิชา

บทที่ 1:  ผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
         1.1 ความหมายของผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
         1.2 ชนิดของผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
         1.3 ส่วนประกอบต่างๆ ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร

บทที่ 2 : สมุนไพรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์ม
         2.1 ชนิดของสมุนไพรที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร  
         2.2 องค์ประกอบของสารในสมุนไพร
         2.3 คุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิด

บทที่ 3 : การเตรียมสาร สกัจากสมุนไพรเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์ม
         3.1 การเตรียมวัตถุดิบสมุนไพรที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร 
         3.2 การสกัดสมุนไพรนิยมใช้ในผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร 
         3.3 การเก็บรักษาสารสกัดสมุนไพร

บทที่ 4 : สูตรผลิตภัณฑ์บาล์มสมุไพร
        4.1 สูตรพื้นฐานในการผลิตบาล์มสมุนไพร
        4.2 ขั้นตอนการผลิตบาล์มสมุนไพรโดยละเอียด
        4.3 ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการผลิตบาล์มสมุนไพร
        4.1 สูตรพื้นฐานในการผลิตบาล์มสมุนไพร
        4.2 ขั้นตอนการผลิตบาล์มสมุนไพรโดยละเอียด
        4.3 ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการผลิตบาล์มสมุนไพร

บทที่ 5 : การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.1 การควบคุมภาพผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.2 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.1 การควบคุมภาพผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.2 การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร
        5.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพร

Final Exam : Post-test : วัดผลประมวลความรู้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์บาล์มสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย (Development of Herbal Pain Relief Balm Product)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังเป็นที่นิยมแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีปัจจัยหนุนสำคัญคือการเปิดแนวรุกในด้านส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างการรับรู้ถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มากยิ่งขึ้น

ลงทะเบียนฟรี

20 นาที
ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง
ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ