คำอธิบายหลักสูตร
การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด

รายวิชา

การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.)
โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างชาญฉลาด

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.)