คำอธิบายหลักสูตร
การประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (MBTI) และการจัดทำแผน IDP

รายวิชา

การประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (MBTI) และการจัดทำแผน IDP

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.)
โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

การประเมินบุคลิกภาพรายบุคคล (MBTI) และการจัดทำแผน IDP

ลงทะเบียนฟรี

1 ชั่วโมง
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.)