คำอธิบายหลักสูตร
       ความสำคัญของการเขียนโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ความสำคัญของโครงการ ปัญหาในการเขียนโครงการ ลักษณะโครงการที่ดี รูปแบบของการทำแผนกลยุทธ์ การเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆของการทำแผนกลยุทธ์  ความสำคัญของขั้นตอนต่างๆสู่การทำโครงการ ความหมายและระดับตัวชี้วัด การเชื่อมโยงตัวชี้วัด การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รูปแบบการจัดทำโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงของโครงการและแผนยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ความสำคัญของการเชื่อมโยงหัวข้อโครงการ การเขียนหลักการและเหตุผลโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโครงการและการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดความสำคัญของการเขียนโครงการ ปัจจัยความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ความสำคัญของโครงการ ปัญหาในการเขียนโครงการ ลักษณะโครงการที่ดี รูปแบบของการทำแผนกลยุทธ์ การเชื่อมโยงขั้นตอนต่างๆของการทำแผนกลยุทธ์  ความสำคัญของขั้นตอนต่างๆสู่การทำโครงการ ความหมายและระดับตัวชี้วัด การเชื่อมโยงตัวชี้วัด การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด รูปแบบการจัดทำโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ ความเชื่อมโยงของโครงการและแผนยุทธศาสตร์ การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม ความสำคัญของการเชื่อมโยงหัวข้อโครงการ การเขียนหลักการและเหตุผลโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโครงการและการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด

การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร (Project Writing for Corporate Strategic Plan)

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผันผวนทำให้องค์กรต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือคัมภีร์ในการทำงานขององค์กร

ลงทะเบียนฟรี

3 ชั่วโมง
ธุรกิจและการบริหารจัดการ
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา
โครงสร้างหลักสูตร

แนะนำวิชา

          แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์

แนะนำกิจกรรมและเกณฑ์การผ่านรายวิชา

 

บทที่ 1:  ความสำคัญของโครงการ

          1.1 ปัจจัยความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์

          1.2 ความสำคัญของโครงการ

          1.3 ปัญหาของการเขียนโครงการ

          1.4 ลักษณะโครงการที่ดี

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

 

บทที่ 2: รูปแบบของการทำแผนกลยุทธ์

          2.1 รูปแบบของการทำแผนกลยุทธ์

          2.2 การเชื่อมโยงขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำแผนกลยุทธ์

          2.3 ความสำคัญของขั้นตอนต่างสู่การทำโครงการ

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

 

บทที่ 3: ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

          3.1 ความหมายและระดับตัวชี้วัด

          3.2 การเชื่อมโยงตัวชี้วัด

          3.3 การกำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

 

บทที่ 4: รูปแบบของโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์

          4.1 รูปแบบการจัดทำโครงการที่ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์

          4.2 ความเชื่อมโยงของโครงการและแผนยุทธศาสตร์

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

 

 

บทที่ 5: การเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม

          5.1 หัวข้อในการเขียนโครงการแบบประเพณีนิยม

          5.2 ความสำคัญของการเชื่อมโยงหัวข้อโครงการ

          5.3 การเขียนหลักการและเหตุผลโครงการ 

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

 

 

บทที่ 6: การเขียนวัตถุประสงค์โครงการ

          6.1 การกำหนดชื่อโครงการ

          6.2 หลักการเขียนวัตถุประสงค์โครงการ

          6.3 การเขียนเชื่อมโยงของหัวข้อต่างๆ ในโครงการกับหลักการและเหตุผล         

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

 

บทที่ 7: เครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโครงการ

          7.1 เครื่องมือ A3 Hoshin X Matrix

          7.2 การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวชี้วัด

          แบบทดสอบหลังบทเรียน

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้

การเขียนโครงการเพื่อตอบสนองแผนกลยุทธ์องค์กร (Project Writing for Corporate Strategic Plan)

การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในปัจจุบันที่ผันผวนทำให้องค์กรต้องมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือคัมภีร์ในการทำงานขององค์กร

ลงทะเบียนฟรี

3 ชั่วโมง
ธุรกิจและการบริหารจัดการ
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา